UNIPAS
icon_widget_image Železničná 285/12, Koš 972 41

Usługi:

icon_widget_image +421 918 541 553 icon_widget_image [email protected]

Sklep:

icon_widget_image +421 907 333 221 icon_widget_image [email protected]

Prywatność

PROCEDURA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszy dokument opisuje sposób i cel przetwarzania danych osobowych przez UNIPAS, spol. s r.o., Železničná 285/12 972 41 Koš, IČO: 31 576 991, operatorowi (zwanemu dalej „MY” lub „operatorem”), a także udziela wszelkich innych informacji wymaganych przez prawo, w tym informacji o prawach osoby, której dane dotyczą, i sposobu ich stosowania.

 

Rozporządzenie (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych (zwane dalej „Rozporządzeniem”) stanowi regulację prawną w sprawie ochrony osób fizycznych przy przetwarzaniu danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz chroni podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności w odniesieniu do prawa do ochrony danych osobowych.

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 Rozporządzenia termin „dane osobowe” oznacza wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „podmiotem danych”)

 

„Przetwarzanie” to operacja lub zestaw operacji na danych osobowych lub zestawach danych osobowych, wykonywana w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak pozyskiwanie, utrwalanie, porządkowanie, strukturyzacja, przechowywanie, przetwarzanie lub zmiana, odzyskiwanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, przestawianie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub usuwanie (art. 4 ust. 2 Rozporządzenia).

 

Zgodnie z art. 12 i nast. Regulacje, osoba zainteresowana musi również otrzymać odpowiednie informacje o czynnościach przetwarzania dokonywanych przez operatora oraz o prawach osoby, której dane dotyczą.

 

 1. NA JAKIEJ PODSTAWIE MOŻEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzanie jest zgodne z prawem tylko wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 

zainteresowana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba zainteresowana, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego,

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez operatora lub stronę trzecią, z wyjątkiem przypadków, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności jeśli osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem,

 1. WNIOSKI O PRACĘ

Operator przetwarza dane osobowe kandydatów do pracy w celu ich rejestracji podczas procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy u Operatora, lub rejestruje dane osobowe kandydatów do pracy bez zamiaru obsadzenia określonego stanowiska pracy. W przypadku, gdy operator zdecyduje się zawrzeć umowę o pracę z którymkolwiek z kandydatów do pracy, lub którakolwiek z umów poza stosunkiem pracy, państwowa umowa pracownicza, tj. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, dane osobowe kandydata będą dalej przetwarzane przez operatora w celu wypełnienia obowiązków wynikających z zawarcia stosunku pracy.

 

Podstawa prawna: zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych przy przetwarzaniu danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej „rozporządzeniami RODO”). Ustawa 311/2001 Dz. Kodeks pracy z późniejszymi zmianami.

 

Okres przechowywania: przez okres 1 roku od dnia doręczenia CV, a następnie zostanie zutylizowany.

 

 1. JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie szczególnych przepisów prawa oraz celów wyznaczonych przez operatora. Są one wymienione indywidualnie w INFORMACJI O CELACH PRZETWARZANIA.

 

 1. KIM SĄ ODBIORCY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Kategoria odbiorców: organy administracji państwowej i publicznej, gminy, administrator strony internetowej Spółki, audytor, prawnik, pośrednicy (agenda księgowa), firmy zarządzające i wspierające technologię informatyczną, dostawcy usług informacyjnych w uzasadnionych przypadkach, sądy i organy ścigania .

 

 1. COOKIES NA NASZEJ STRONIE

Cookies to małe pliki tekstowe, które usprawniają korzystanie z serwisu, np. poprzez umożliwienie rozpoznania poprzednich odwiedzających przy logowaniu do środowiska użytkownika, poprzez zapamiętanie wyboru odwiedzającego podczas otwierania nowego okna, mierzenie ruchu na stronie lub sposobu jej wykorzystania w celu poprawy jej użytkownika. Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celach (pomiar liczby odwiedzin, średni czas spędzony na stronie, liczba przeglądanych stron). W każdej chwili możesz uniemożliwić przechowywanie tych plików na swoim urządzeniu poprzez ustawienie swojej przeglądarki internetowej. Ustawienia Twojej przeglądarki są zgodne z § 55 ust. 5 Ustawy o Komunikacji Elektronicznej za Twoją zgodę na wykorzystywanie plików cookies w naszym serwisie.

 1. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe nie będą publikowane.

 

 1. ZAUTOMATYZOWANE INDYWIDUALNE PODEJMOWANIE DECYZJI

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego indywidualnego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 1. CISZA

Zapewniamy, że nasi pracownicy i współpracownicy, którzy będą przetwarzać Twoje dane osobowe, zobowiązani są do zachowania poufności danych osobowych. Ta poufność obowiązuje również po zakończeniu stosunków umownych z nami.

 

 1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi i niewłaściwemu wykorzystaniu Twoich danych osobowych, wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Dlatego nie tylko regularnie sprawdzamy ich bezpieczeństwo, ale także stale poprawiamy ich ochronę. Staramy się stosować takie środki bezpieczeństwa, które biorąc pod uwagę aktualny stan techniki, zapewniają wystarczające bezpieczeństwo. Podjęte środki bezpieczeństwa są następnie regularnie aktualizowane.

 

 1. PRAWA OSOBY ZAINTERESOWANEJ

Cofnij zgodę – w przypadkach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, masz prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Zgodę możesz wycofać elektronicznie na podany adres e-mail, pisemnie lub osobiście w siedzibie operatora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które przetwarzaliśmy o Tobie na jej podstawie. Niezależnie od tego masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.

 

Prawo dostępu – masz prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, a także informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe. W większości przypadków Twoje dane osobowe zostaną Ci przekazane w formie pisemnego dokumentu, chyba że zażądasz innego sposobu ich podania. Jeśli zażądałeś udostępnienia tych informacji drogą elektroniczną, zostaną one Ci przekazane drogą elektroniczną, o ile będzie to technicznie możliwe.

 

Prawo do sprostowania – podejmujemy uzasadnione środki w celu zapewnienia dokładności, kompletności i aktualności informacji, które posiadamy o Tobie. Jeśli uważasz, że posiadane przez nas dane są niedokładne, niekompletne lub nieaktualne, nie wahaj się poprosić nas o poprawienie, aktualizację lub uzupełnienie tych informacji.

 

Prawo do usunięcia (do bycia zapomnianym) – masz prawo zażądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych, np. jeżeli pozyskane przez nas dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji pierwotnego celu przetwarzania. Jednak Twoje prawo musi zostać ocenione w świetle wszystkich istotnych okoliczności. Na przykład możemy mieć pewne zobowiązania prawne i regulacyjne, co oznacza, że nie będziemy w stanie spełnić Twojej prośby.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania – w określonych okolicznościach masz prawo zażądać od nas zaprzestania wykorzystywania Twoich danych osobowych. Są to na przykład przypadki, w których uważasz, że dane osobowe, które posiadamy na Twój temat, mogą być niedokładne lub gdy uważasz, że nie musimy już wykorzystywać Twoich danych osobowych.

 

Prawo do przenoszenia danych – w pewnych okolicznościach masz prawo poprosić nas o przeniesienie przekazanych nam danych osobowych do innej, wybranej przez Ciebie, osoby trzeciej. Prawo do przenoszenia dotyczy jednak wyłącznie danych osobowych, które uzyskaliśmy od Ciebie na podstawie zgody lub na podstawie umowy, której jesteś stroną.

 

Prawo do sprzeciwu – masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów. W przypadku, gdy nie mamy ważnego uzasadnionego powodu przetwarzania, a złożysz sprzeciw, nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych osobowych.

 

Prawo do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie ochrony danych osobowych – jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane nierzetelnie lub niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej, hraničná 12, 820 07 Bratysława 27; tel. Numer: +421 /2/ 3231 3214; mail:[email protected], https://dataprotection.gov.sk. W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej konieczne jest spełnienie wymagań zgodnie z § 19 ust. 1 ustawy nr 7181967 Dz. w postępowaniu administracyjnym (opłata administracyjna).

 

 1. INFORMACJA I WYKONYWANIE PRAW OSOBY ZAINTERESOWANEJ

W celu realizacji swoich praw możesz w każdej chwili skontaktować się z operatorem w następujący sposób:

 • Adres zamieszkania: UNIPAS, spol. s r.o., Železničná 285/12 972 41 Koš
 • E-mail: [email protected]

Na Twoją prośbę odpowiemy bezpłatnie w ciągu 30 dni. W przypadku złożoności lub dużej liczby żądań jesteśmy uprawnieni do przedłużenia tego okresu o kolejne 60 dni. Jeśli tak się stanie, poinformujemy Cię o tym i przyczynach.

 

W przypadku powtórnego zgłoszenia jesteśmy uprawnieni do naliczenia rozsądnej opłaty administracyjnej na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem tej usługi.